Арал аудандық “Толңын” газетінің редакциясы

Мекен-жайымыз: Қызылорда облысы, Арал қаласы, Қарасаңал Ерімбет көшесі №66 үй.

Бас директор: Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

Бас редакторт: Шымкентбай ЖЫЛМАҒАНБЕТОВ

Телефондар:

Бас директор — 8(7242) 70-00-36
Бас редактор — 21-4-50
Бас редактордың орынбасары, жауапты хатшы — 22-9-91
Бөлімдер: ңұңың, руханият, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы — 22-9-91
Аңпарат жөне өлеумет, компьютер орталығы — 21-1-91, есепші — 21-8-42

E-mail: tolkyn_gazeta@mail.ru