Толқын Tolqyn.kz ақпараттық агенттігі
» » » Мамандық таңдауда ата-ананың рөлі қандай?

Мамандық таңдауда ата-ананың рөлі қандай?

Мектепқабырғасындағы соңғы бірнеше жыл - оқушыларүшінқиын ең кезеңдердіңбірі.Себебіоларемтиханғадайындалыпқанақоймай, өміріндегі ең маңыздытаңдаудыжасауға яғни жоғарғы оқу орынындамеңгеретінмамандығын да таңдауыкерек. Бірақболашақмамандықтытаңдау оңай шаруаемес. Мамандықтаңдау-әркімнің өз жүрек қалауы. Жүрек қалауымен таңдалған мамандықбиікшыңдарғажетелеріанық. Ал ата-ана өз балаларынаөміріндегісалмақтышешімдіқабылдаудақалайкөмектеседі?Жоғары сыныпоқушыларыныңкейбіреулеріөздерініңболашақмамандықтарынбұрыннантаңдаса,кейбірінемамандықтаңдаумәселесіқиынғасоғады.Балалардыңкейбіріата-анасынаұнайтынсаланытаңдаса,ендібіріалдағыуақыттаөзініңқандаймаманиесіболарын да өз бетіншешешеалмайды.
Егерата-анабаланың пікіріменкеліспесе, кейжағдайдажанжалдыңшығуынасебепболады.Әдетте, ата-аналаржағдайдыәлдеқайдапрагматикалықтүрдеқарастырады, сондықтанолардыңұсыныстарымамандықтыңперспективалығына және баланың оны меңгеруқабілетіненегізделген. Сондай-ақересектер, мысалы, оқу орныныңорналасқанжерісындыдүниелерге мән береді.
Ал бала үшінмамандықтаңдау басқа себептерменбайланысты,әдеттеоларөздерінқызықтыратын,жанықалайтынсаланытапқысыкеледі. Бірақбалалардыңбарлығындабірдейтаңдайтынмамандығытуралыобъективтітүсінікқалыптаспайды,кейбірі тек сол салада жұмыс жасағанұнайтындықтанғанатаңдаужасайды
Ал ата-аналардыңміндеті - жасөспірімдіүгіттеуемес, оған таңдаған саланыңерекшелігінанықтауғакөмектесіп,түпкіліктішешімқабылдауалдында өз мүмкіндіктерінпайдалануға жол нұсқау.
Ата-ана ретінде ең әуелі балаңыздыңболашақмамандығынөзітаңдауынамүмкіндікберіңіз.Оныңтандағанмамандығынадегенқарсылықпенқолдаудыбіргеотырыпталқылап көріңіз.Болашақ мамандықты тандаркезде тек материалдықпайданығанаойламай, балаңыздыңруханиқанағаттануын да естеншығармағаныңфз жөн.
Сонымен бірге мамандықтаңдар кездебалаңыздың сол кәсіпкедегенбейімділігін де бақылаңыз..
Кез-келген бала ата-ананың қолдауына,сеніміне мұқтаж.Сондықтан балаңыздың арманы,жоспары  орындалу үшін оған барынша қолдау көрсетуге тырысыңыз.Ал егер балаңыз мамандық тандауда жаңылысқан  болса, ол үшінкінәламаңыз, оны реттеуге болады.
Ескере кететін дүние,балаңыз қандай да бір мамандыққа ертеден әуестене бастаса, оған үйірмелер, әдебиеттер, әр түрлі сабақтардың көмегімен осы қызығушылығын сақтауға мүмкіншілік беріңіз.Кейін балаңыз өзінің не қалайтынын  оңай жеткізуіне зор ықпалын тигізетін болады.
Айналамызда түрлі мамандық пен маман иелері болғанымен оның ішінде өз саласын жүрек қалауымен таңдап,өз жұмысын жанымен сүйіп істейтіндер өте аз.Сондықтан өз балаладарыңыздың мамандық таңдауда жаңылыспай,болашақта беделді маман атануы үшін сіздің барынша қолдау білдіріп,дұрыс жол нұсқауыңыз маңызды екенін естен шығармағаныңыз жөн.

Асылзат Жолдасова
Қорқыт Ата атындағы       
Қызылорда университетінің 4-курс студенті
26 қаңтар 2024 ж. 1 662 0